História:


Agentúra podporných služieb je nezisková organizácia, ktorá od roku 2003 poskytuje komunitné formy služieb pre občanov so zdravotným (prevažne mentálnym) postihnutím v meste Žilina. Cieľom APS je poskytovať podporu v prirodzenom prostredí (v domácnosti, na pracovisku, v škole atď.), adresne a cielene podľa potrieb konkrétnych občanov a po komunikácii s nimi a s ich rodinami.

APS, n.o. prevádzkuje zariadenie podporovaného bývania pre občanov so zdravotným postihnutím, poskytuje im podporu, ktorá pomáha ich rozvoju, samostatnosti a zvyšuje ich kvalitu života v oblasti bývania, vzdelávania, pracovného uplatnenia a rozvíjania záujmov vo voľnom čase.

Vznik Agentúry podporných služieb bol reakciou na potrebu mladých ľudí so zdravotným (prevážne mentálnym) postihnutím, ktorí prejavili záujem o osamostatnenie sa. Ukázali, že majú chuť a vôľu naučiť sa postarať sami o seba a znížiť tak mieru závislosti na ostatných ľuďoch. Dovtedy títo ľudia žili buď doma so svojimi príbuznými (čo má svoje pozitíva, ale môže byť limitujúce pre osamostatnenie sa) alebo v sociálnych inštitúciách (domovy sociálnych služieb, denné stacionáre, týždenné pobyty, celoročné pobyty).

APS prevádzkuje dva „tréningové“ byty. Kapacita bytov je obmedzená na šesť ľudí. Cieľom je rozvoj samostatnosti, podľa schopností a možností prechod do menej intenzívnej siete podpory, ideálne prechod do samostatného bývania. Obyvatelia podpisujú zmluvu na dobu určitú. Niektorí obyvatelia však ostávali v bývaní dlhšie ako bola pôvodne plánovaná doba. Keďže sme nechceli, aby sa z tréningových bytov stali byty trvalého pobytu, potrebovali sme posilniť fázu plánovania, hľadania prirodzenej podpory a realizácie plánu. Hľadali sme nové metódy, ktoré by intenzívnejšie podporili i obyvateľov, ktorí sú u nás už dlhší čas.

Začali sme používať metódu PCP, kde ústrednou postavou plánovania je človek s postihnutím. Dôležitým východiskom plánovania je definovanie žiaducich zmien v živote človeka. Jedná sa o súbor rozhovorov a stretnutí v určitom logickom slede, zaznamenávaných zrozumiteľnou formou, ktoré nám pomáhajú určiť, akú podporu by sme mali poskytovať a aké príležitosti by sme mali spoločne hľadať, aby naši obyvatelia mohli byť považovaní za prínosných občanov. Do plánovania budúcnosti je zapojená nielen rodina ale i priatelia a dobrovoľníci, ktorí často rozširujú spektrum možných príležitostí. Plány sa snažíme postaviť tak, aby ľudia s postihnutím využívali rovnakých služieb ako bežní občania. Týmto spôsobom sa snažíme posilniť prirodzené sociálne väzby (s rodičmi, príbuznými, susedmi, priateľmi) a vytvoriť prirodzenú sieť podpory (susedská výpomoc, pomoc v rámci širšej rodiny apod.).

Vďaka použitiu metód na „osobu zameraného prístupu“ (person centred approach), ktoré pomohli zintenzívniť spoluprácu s rodinami i s mestom Žilina, sa naše služby rozvinuli do systému poskytovania podpory vo vlastných bytoch.

Službami APS prešlo do dnešného dňa 12 ľudí zo zdravotným postihnutím. Traja z nich dnes už bývajú samostatne v bytoch, ktoré na základe nájomnej zmluvy s obyvateľmi poskytlo mesto, majú prácu a svoj okruh známych, podporu potrebujú len v určitých oblastiach a vedia si ju prísť dohodnúť. Päť z bývalých obyvateľov sa vrátilo domov s novým postavením, s novou perspektívou budúcnosti, z novým pohľadom rodičov na možnosti a schopnosti svojho dieťaťa. Myslíme si, že služba založená na komunitnom princípe dokáže pružnejšie reagovať na potreby užívateľov služieb, poskytuje širšiu možnosť výberu aktivít a slobodného rozhodovania, posilňuje vzťahy s rodinou a podporuje využívanie služieb poskytovaných v širšom sociálnom prostredí človeka.